Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml

Cena bez DPH:

2,08 €

Obj. kód: 115264

Cena s DPH:

2,49

Jedn. cena: 83.00 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

39 ks

Majsterobchod L&Š Košice

15 ks + 24 ks v sklade

Popis

Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Kontaktceys je chlóroprénové kontaktné lepidlo pre univerzálne použitie. Možno ho použiť na lepenie savých i nesavých materiálov. Dosahuje veľmi pevných, trvanlivých a pružných spojov. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu a niektorých mäkčených plastov.
Návod na použitie
Očistiť a osušiť a odmastiť spojované plochy. Aplikovať rovnomernú slabú vrstvu lepidla na obe lepené plochy. Nechať odvetrať cca 10-15 minút - v závislosti na druh materiálu. Spojiť lepené plochy dohromady a silne stlačiť k sebe, aby sa zabránilo vzniku vzduchových káps. Zvyšky lepidla odstráňte acetónom.
Materiály - kovy, guma, kaučuk, drevo, drevotrieska, koža, kartón, textil, plsť, keramika, plast, korok, linoleum, koberce. Odolnosť záťaže: 30 kg/cm2

Vlastnosti Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml

Čiarový kód (EAN)8411519231205
Čiarový kód (EAN)18411519231202
L&Š kód115264
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.03 kg
V kartóne: 24 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.03 kg
V kartóne: 24 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml:

  48503401 KBU CEYS KONTAKTCEYS 30 ml CLP1.pdf

  48503401_Ceys_FT_KONTAKTCEYS_30_ml.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml:

8411519231205
18411519231202
115264

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys KontaktPrén - Lepidlo na obuv, kožu, gumu, zrkadlá 30ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H301Toxický po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H350Môže spôsobiť rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P301PO POŽITÍ:
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.