Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g

Cena bez DPH:

5,74 €

Obj. kód: 115280

Cena s DPH:

6,89

Jedn. cena: 1148.40 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

40 ks

Majsterobchod L&Š Košice

17 ks + 23 ks v sklade

Popis

Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lepidlo Ceys SPECIAL upevňovanie skrutiek, 6 g

Anaeróbny lepiaci tmel určený pre vyplňovanie a spájanie škár medzi kovovými súčiastkami, ktoré tým upevňuje a zadržiava. Vďaka svojmu tmeliacemu účinku hermeticky uzatvára, čím zabraňuje prieniku vzduchu a chráni časti proti korózii. Vhodné pre súčiastky v tlmičoch, spätné zrkadlá, motocykle, letecké modelárstvo, ... Už po 15 minútach sa môže s lepenými súčiastkami manipulovať. Maximálny účinok sa dosiahne do 1-2 hodín.

Používajte výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.

Druhy nebezpečnosti: 

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Vlastnosti Lepidlo Ceys SPECIAL upevňovanie skrutiek, 6 g:

 • Typ látky lepidlá
 • Spôsob aplikácie hadičková

Číslo modelu Strend Pro: 020297

Vlastnosti Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g

Čiarový kód (EAN)8411519340150
Čiarový kód (EAN)18411519340157
L&Š kód115280
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.06 kg
V kartóne: 12 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.06 kg
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g:

  42501026 KBU CEYS SPECIAL - upevnovani sroubu CLP2.pdf

  42501026_Ceys_FT_SPECIAL_Upevnovani sroubu_sroubu_6_g.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g:

8411519340150
18411519340157
115280

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Special Lepidlo na upevňovanie skrutiek 6g:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H242Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.